QNS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021

Sáng ngày 03/4/2021 tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021.
Đại hội được vinh dự đón tiếp 141 đại biểu đại diện cho 1.124 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 78.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của QNS về tham dự Đại hội.
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Sau hơn 1 buổi làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2021, Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (sửa đổi), Qui chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (sửa đổi), Qui chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021, Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được cổ đông thông qua tại Đại hội, tỷ lệ cổ tức năm 2020 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi là 25%. Trong năm 2020 đã ứng cổ tức 2 đợt, tổng ứng là 10%. Cổ tức còn lại cổ đông được nhận là 15%.
Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Hội đồng Quản trị gồm 6 thành viên và ban kiểm soát có 3 thành viên.
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt tại Đại hội
Ông Võ Thành Đàng – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cũng đã thông qua định hướng phát triển năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản: Doanh thu 8.000 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế TNDN là 1.100 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức lớn hơn hoặc bằng 15%. Để thực hiện được Công ty cần có giải pháp: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm, quản lý hệ thống phân phối và quản lý điều hành hiệu quả hơn; Đầu tư các thiết bị nhằm để đổi mới công nghệ cho sản phẩm bánh kẹo và nước khoáng; Nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng cường huy động các nguồn vốn chi phí thấp, giám sát chặ chẽ công tác đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả; Xây dựng chính sách sử dụng và đãi ngộ đối với người lao động nhằm phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.
Ngoài những định hướng phát triển và giải pháp thực hiện trên, Hội đồng Quản trị QNS rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát triển bền vững.
Nguồn: qns.com.vn
[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *